Обратная связь (067)718-99-66
(066)219-09-73
(063)721-04-63
Доклады
Выступления на конференциях наших колег Украинской спилки психотерапевтов.

Пошуки сенсу життя в логотерапії Франкла

Пошуки сенсу життя в логотерапії Франкла

Удовенко М.В.

Я бачив сенс свого життя в тому, щоб допомагати

іншим побачити сенс в своєму житті.

В.Франкл

Сенс життя — філософська та духовна проблема, що має відношення до визначення мети існування, призначення людства, людини як біологічного виду, одне з основних світоглядних понять, що має величезне значення для духовно-морального становлення особистості.

Рішення проблеми сенсу життя  в соціально-психологічному аспекті пропонує Віктор Еміль Франкл, відводячи найважливішу роль  суб'єкту, який прагне до пошуку та реалізації сенсу свого існування.

Лейтмотивом  однієї  із фундаментальних робіт психолога «Людина в пошуках сенсу» було ствердження того, що людський дух – це особлива сутність, яка відчуває потребу в осмислені. Сенси по Франклу у світі існують об’єктивно, оскільки вони дані нам Богом. Через це за реалізацію своїх смислів людина несе відповідальність саме перед Всевишнім.

На сторінках цієї книги Франкл пише про те, що людина відкрита світу. Світу, який наповнений сенсами та їх реалізаціями. Будь-яке прагнення, чи то до влади, чи то до насолоди Франкл пов`язує з пошуком сенсу. Саме ідея прагнення до пошуків  – є однією із найголовніших у автора. За Франклом і щастя, і самоактуалізація – це лише наслідок втілення смисла, який знаходиться у зовнішньому світі.  Лише в тій мірі, в якій людині вдається це зробити,  вона втілює себе.

Сьогодні люди, подібно людям епохи Франкла, позбавленні зайвої напруги, тієї жаги до пізнання та осмислення головної ідеї життя. Це пояснюється втратою сенсу, яку Франкл визначав як екзистенціальний вакуум або фрустрація прагнення сенсу. Він писав: «Надмірна стурбованість самоактуалізацією може бути наслідком фрустрації стремління до сенсу».

Вслід за Брентано та Олпортом Франкл притримується думки, що будь-який психологічний феномен характеризується направленістю на об’єкт.

До групи тих явищ, які можуть бути лише наслідком чогось, а не об’єктом цілей, Франкл відносить здоров’я. Він стверджував, що якщо ми робимо здоров’я своєю основною потребою, то це означає, що ми вже захворіли і стали іпохондриками.

У своїй теорії логотерапії та екзистенціального аналізу Франкл пошук сенсу назвав «шляхом  душевного здоров’я» , а втрату сенсу – основною причиною не тільки нездоров’я, а й багатьох інших людських бід.  «Логос» для автора – це не просто «слово», а квінтесенція ідеї сенсу, це сам «смисл».

Парадоксально, але за словами Франкла, логотерапія – це не просто техніка, це філософія. Вона не містить якихось прямих інструкцій чи правил «Як треба робити», бо для кожного сенс життя свій, несхожий на інших. Кожен відкриває для себе смисл свого життя і не може судити та розпоряджатися життям інших.

За Франклом, навіть логотерапевт не може дати відповідь на питання пацієнта «У чому сенс мого життя?», він може лише стверджувати, що життя має смисл і зберігає його в будь-яких умовах та обставинах завдяки можливості знайти сенс навіть у стражданні.

Формула успішного пошуку сенсу у Франкла заснована головним чином на ігноруванні людиною самої себе. Якщо людині це не вдається, то її пізнавальні можливості ніби перегороджують шлях свого власного пізнання.

Отже, слідуючи створеній Франклом теорії логотерапії і екзистенційного аналізу, ми можемо знайти сенс життя трьома шляхами:  здійснюючи справу (подвиг), переживаючи цінності та шляхом страждання. Смисл об`єктивний меншою мірою тому, що його можна «знайти», але не можна «дати». Аналогічно  з об`єктивністю  смислу пов’язано те, що його потрібно кожного разу пізнавати і не можливо набути.
Франкл стверджував: «Чим глобальніше смисл, тим він незбагненніший людському розуму. Безкінечний смисл неодмінно закладений в основу осмислення кінечного буття.  Це саме той пункт, де наука поступається мудрості».

Блез Паскаль дуже влучно сказав: «Серце має резони, яких не знає розум». Істинним є те, що називається мудрістю серця. Фултон Шин стверджував: «Бути людиною – це щось більше, ніж бути полем битви, на якому в бій вступають домагання Его, Ід і Суперего». І я можу з цим погодитись, бо мені близька думка Франкла:  «Бути людиною – означає постійно зустрічатися з ситуаціями, які одночасно і шанс і виклик, які дають нам шанс пізнати себе, не ухилившись від виклику пізнати смисл буття». Адже кожна ситуація – це поклик: поклик спочатку почути, а вже потім – відповісти.

 
Проблема осознания себя и смысла жизни: М. Хайдеггер

Проблема осознания себя и смысла жизни: М. Хайдеггер

Гряник Д.А.

 

Проблему смысла жизни и осмысление человеком себя традиционно считают фундаментальным предметом философии. В философии решается вопрос о том, что есть смысл жизни и может ли человек осмыслить себя, свою сущность.

Экзистенциализм или философия существования позиционирует и исследует человека как уникальное духовное существо, которое способно к выбору собственной судьбы.

Основателем философии экзистенциализма считают немецкого философа Мартина Хайдеггера (1889-1976), взгляды котрого и будут темой моего доклада. В центре его раздумий, безусловно, находится человек и его мышление. М. Хайдеггер пытался рассматривать человека не только из вне, но и его внутренний феноменальный мир.

По мнению Хайдеггера, люди были «брошены» в существование и обречены этой брошенностью, что и является одной из проблем осмысления в философии.

В его тексте «Что значит мыслить?» изложена проблема осмысления себя и смысла  человеческого существования. Итак: Что же такое мыслить? Хайдеггер пишет: «Наше мышление еще не попало в свою собственную стихию. Мы мыслим еще не в собственном смысле слова». «Мы все еще не мыслим, потому что то, что требует осмысления, отвернулось от человека». Но если копнуть чуть глубже, то для человека уже мыслящего, (создающего свое мышление) можно извлечь для себя то, что проблема мышления может сама по себе вызывать интерес,  быть среди вещей, находить себя нужной среди этих вещей, находиться в центре вещи и стойко стоять при ней. Об этом он говорит: «Сегодняшний интерес ценит одно лишь интересное.» На сегодняшний день множество людей находя в чем либо интерес, одаряют его своим вниманием. На самом же деле такое отношение принижает интересное до уровня безразличного и вскоре отбрасывается как скучное. Можно сделать вывод, современный интерес к проблеме мышления выражается в озабоченности или даже озадаченности мышлением. «Интерес, проявляемый к философии никоим образом не свидетельствует о готовности мыслить. И то, что мы годами упорно занимаемся сочинениями великих мыслителей, еще не гарантирует того, что мы мыслим или хотя бы готовы учиться мыслить. Занятие философией может даже создать нам стойкую иллюзию того, что мы мыслим, раз мы “философствуем”».

Мир доверен человеку. Забота о мире и человеке в нем – вот смысл бытия, предложенный Хайдеггером. «Бытие означает присутствие. Происхождение сущности бытия сущего непомыслено. По-настоящему более всего требующее осмысления по-прежнему скрыто. Для нас оно еще не стало достойным мышления.» «Требующее осмысления ни в коем случае не создается нами. Оно ни в коем случае не основано на том, что мы его представляем.»

Но не стоит так же забывать, что мы можем мыслить лишь тогда, когда мы готовы осмыслять, когда мы желаем того, что должно быть в тебе осмысленно сейчас. Хайдеггер пишет так: “Чтобы нам попасть в это мышление, мы, со своей стороны, должны учиться мыслить. Что значит учиться? Человек учится, когда он приводит свой образ действия в соответствие с тем, что обращено к нему в данный момент в своей сущности. Мыслить же мы учимся, когда мы подчиняем свое внимание тому, что нам дается для осмысления”. Так же Хайдеггер указывает на то, что бытие означает присутствие, и присутствие мысли может являться через бытие, осмысление и восприятие так же. 

Главные идеи философ сформулировал после так называемого «Поворота» в своем собственном мышлении, во время жизни на природе, среди завораживающего горного ландшафта, среди простых деревенских людей.

Сущность человека – это результат его существования, а существование – это откровенность. Каким человек себя делает, таким он и становится. Экзистенциализм акцентирует внимание на проблеме соотношения свободы и ответственности. На свободе своего мышления, на ответственности за него же.

Смысл жизни – это проблема, которая становится перед человеком, когда он отвлекается от своих обыденных дела и обязанностей и начинает осмыслять невечность своего существования. Зачем я живу, если есть смерть? И об этом можно привести в пример цитату Хайдеггера : «Человек до сих пор веками слишком много действовал и слишком мало мыслил». Вопрос о смысле жизни также возникает, когда по разным причинам исчерпались те смыслы, которыми человек жил до сегодняшнего дня, а теперь почувствовала пустоту и отсутствие интереса к чему либо.

Наш ум, по мнению Хайдеггера, считается непригодным для постижения истины. Экзистенциальное мышление – это мышление, в котором принимает участие весь «физически-душевно-духовный» человек в целом, вместе со своими чувствами и желаниями, надеждами, потребностями. Лишь такому мыслителю открывается истина и существенное в вещах. «Нам желанно лишь то, чему мы сами желанны, желанны в нашей сущности».

Хайдеггер утверждает, что опережая события, мысля о будущих событиях, планируя свои действия, человек наконец видит впереди одну свою неизбежную возможность – смерть. Смерть – природное и логичное завершение бытия, лишь она придает человеческому поиску завершение, а значит, и смысл. Но людей она пугает, т.к. при отсутствии новых возможностей они видят лишь пустоту. Под давлением страха смерти люди начинают слишком загружать себя повседневными делами, входят в «взволнованное» отношение ко всему и человек превращается в «ОНО» – кое-что среднее и посредственное, потому что стремятся  «жить как все». Страх смерти ведет к предательству своей уникальности. Что же может возразить такому давлению? – По мнению Хайдеггера, – только достойное мышление, мышление на грани бытия и небытия.

Человек – творец свого бытия, а соответственно – скульптор смысла своей жизни.

Подводя итог, хочется сказать, процесс осознания, осмысления, – это сложный комплесный процесс, в котором принимает участие весь «физически-душевно-духовный» человек, со своими чувствами, желаниями, потребностями. И только лишь такому мыслителю открывается истинное в вещах.

Что касается психосоматики: можно педположить, что осознание причины соматических проявлений возможно только тогда, когда и сама причина готова быть осознаваемой нами. По Хайдеггеру, то, что мы все еще не можем помыслить, скорее идет от того, что то, что должно быть помыслено, само отвернулось от человека
 
Возможности системного подхода

Возможности системного подхода в восстановлении власти в семье

Автор: Дорофеева Л.Г.

В большинстве сообществ родители несут ответственность за детей, а, следовательно, обладают полнотой власти в нуклеарной семье, основанной на том, что именно они создают условия для существования семьи. Хотя иногда у нас, как и в азиатских странах, еще более высокое положение на иерархической лестнице занимают старейшие члены семьи, обладающие приоритетным правом принимать важные решения.
Обычно родитель имеет власть над ребенком, т.е. находиться на вершине пирамиды власти. Появление у ребенка симптома (например, боли в животе, побег из дому, употребление наркотиков и т.п.) позволяет изменить расстановку сил. Например, мать обратилась с жалобой на бессилие повлиять на 15-летнего сына. В телефонном разговоре она сообщила, что его поведение не контролируемое, он прогуливает уроки, вызывающие себя ведет.  На сессии мать рассказа о последнем случае, который привел их к психотерапевту.

 
Циркулярные вопросы в работе с образами

Циркулярные вопросы в работе с образами при оценке паттернов семейных отношений ( интеграция системной семейной психотерапии и символдрамы при работе с супружескими парами)

Автор: Дорофеева Л.Г.

Однажды ночью четырем раввинам явился ангел. Он разбудил их и перенес к седьмому своду Седьмого Неба. Там они узрели священное колесо Иезекииля. Узрев такое великолепие, один из раввинов на обратном пути из Рая, на Землю обезумел и до конца жизни блуждал, бессмысленно лепеча. Второй раввин цинично заявил: "Колесо Иезекииля мне просто приснилось, вот и все. На самом деле ничего не случилось". Третий раввин впал в полную одержимость и болтал как заведенный о том, что увидел. Он говорил без умолку, как это все устроено, и что это все значит, – так он сбился с пути истинного и предал свою веру. Четвертый раввин был поэтом. Он взял в руки лист бумаги и свирель, сел у окна и стал писать песню за песней, в которых восхвалял вечернюю голубку, ее дочь в колыбели и все звезды в небе. И зажил лучше, чем прежде. Из многих уровней понимания этой притчи для меня важнее всего то, что именное образное, символическое отражение сложных неосознаваемых семейных отношений позволяет представить их для осознания и изменения.
Мой доклад является осмыслением и  обобщением не только  моего личного опыта оказания психологической помощи семьям и супружеским парам, а также  коллег, использующих метод символдрамы и продолживших свое психотерапевтическое образование в Харьковском обучающем проекте УСП по системной семейной психотерапии. Этот опыт мы приобрели, реализуя проект межрегиональной общественной организации «Центр «Ресурс-Профессионал», которую мы создали на базе этого проекта УСП и  поддержанный комитетом по делам молодежи и семьи Харьковского горисполкома «Оказание психологической помощи  молодым семьям, переживающих кризис отношений». 

 
Значение рамок психотерапии

Значение рамок психотерапии для поддержания здоровья психотерапевта

Автор: Дорофеева Л.Г.

Недавно я узнала, что при заключении договора на страхование профессия психотерапевта относится к той же категории, что и работа полицейского, выполняющего оперативную работу. За тем, что наша профессия относится страховыми компаниями к наиболее стрессогенным, конечно,  стоят определенные факты.
Депрессии, стресс, разводы, невротические реакции, алкоголизм, наркотики – все это известно психотерапевтам не только из профессионального опыта. Как утверждает американский психолог Роберт Эпштайн, на основании исследований, проведенных в конце прошлого века  по меньшей мере три четверти психотерапевтов испытали в течение последних трех лет серьезные психические проблемы. Более 60 % психотерапевтов хотя бы раз в жизни уже страдали депрессией, соответствующей всем  клиническим признакам. Половина психотерапевтов была не в состоянии оказывать во время личного кризиса психотерапевтическую помощь пациентам.

 
Симптом генеалогического беспорядка

Симптом генеалогического беспорядка

Автор: Басс Ирина

(По материалам доклада  к конференции "Современная семья. Медицина. Психология. Образование." )

Без притензий на науку, но не ради любопытства.../Коментарий автора/

Генеалогическая работа важная, если не центральная , для понимания значимости семейной истории в личностной судьбе. В составлении родословной – богатый исследовательский потенциал, подсказка использовать который была найдена в книге Винцента де Гольжака "История в наследство". Если индивидуум является производным истории, субъектом которой он стремится стать, то встают вопросы: о какой истории идет речь? Что значит быть продуктом определенной истории? В чем смысл "генеалогического императива", а значит и смысл работы с генограммой? Есть ли связь и какая ,между графической репрезентацией семьи и ее реальной историей?
Сначала  был просто интерес: какой язык условных обозначений выберет клиент, чтобы представить свой субъективный образ? И какие  субъективные семейные конструкты это поможет обнаружить?
Постепенно, предложение нарисовать "схему" своей семьи,"генограмму без правил", стало постоянной рабочей практикой. Прежде, чем начать работу по упорядочению и прояснению представлений о собственной родословной, неплохо было бы выяснить где беспорядок и неясности... Правила для обозначения, предлагаемые пациенту, сведены до минимума: для женщин - кружочки, для мужчин - квадратики. Остальные - создаются индивидуально, можно сказать, проективно. Персональный язык условных обозначений оказался достаточно информативным.

 

 


Календарь событий

< Апреля 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

usp5О нас

УСП - всеукраинская общественная организация, основной целью которой является развитие современной психотерапии на Украине.

Харьковское отделение...

Рассылка УСП

phФотоальбом