Обратная связь (067)718-99-66
(066)219-09-73
(063)721-04-63

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в І Международной научно-практической конференции

"КОГНИТИВНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОЛНОЦЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА: КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД"

Конференция состоится 18-19 октября 2013 года на базе Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды (61166, г. Харьков, пер. Фанинский, 3, Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды).

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ИМЕНИ Г. С. КОСТЮКА НАПН УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Г.С. СКОВОРОДЫ

КАФЕДРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

ОБЩЕСТВО ПСИХОЛОГОВ УКРАИНЫ

 

І-е  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в І Международной научно-практической конференции

"КОГНИТИВНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОЛНОЦЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА: КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД"

Конференция состоится 18-19 октября 2013 года на базе Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды (61166, г. Харьков, пер. Фанинский, 3, Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды).

К участию в конференции приглашаются психологи-преподаватели высших учебных заведений, научные работники, аспиранты, соискатели, практические психологи, философы, педагоги, социальные и медицинские работники и другие специалисты.

Міністерство освіти і науки України

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г. С. Сковороди

Кафедра практичної психології

Товариство психологів України

 

2-й  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в І Міжнародній науково-практичній конференції

"КОГНІТИВНІ ТА ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВІ ФАКТОРИ ПОВНОЦІННОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДИНИ: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД"

Голови організаційного комітету:

Академік НАПН України, д. психол. н., проф., директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, дійсний член Міжнародної ради психологів (США), іноземний член Російської академії освіти (РАО), дійсний член Європейської академії природних наук (Германія, Ганновер)

Максименко С. Д.

 

Академік НАПН України, д. пед. н., проф., ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, іноземний член Російської академії освіти (РАО), академік АНВШУ, Заслужений працівник народної освіти України

Прокопенко І. Ф.

заступник голови:

Д. психол. н., проф., завідувач кафедрою практичної психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди, керівник Харківського відділення Товариства психологів України

Хомуленко Т. Б.

 

Конференція відбудеться 1819 жовтня 2013 року на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).

До участі в конференції запрошуються психологи-викладачі вищих навчальних закладів, науковці, аспіранти, здобувачі, практичні психологи, філософи, педагоги, соціальні і медичні працівники і інші фахівці.

 

Тематичні напрямки роботи конференції:

1.  Культурно-історичний підхід та сучасна наука про людину.

2.  Психологічні характеристики повноцінного функціонування людини та вищі психічні функції.

3.  Розвиток особистості та психологічна феноменологія здоров’я.

4.  Психологія тілесності та психотерапія.

5.  Психологія діяльності та практика успішного функціонування професіонала.

6. Актуальні медико-психологічні проблеми повноцінного функціонування людини та сучасне суспільство.

7. Соціокультурні виміри екологічної психології та проблеми повноцінного функціонування людини.

 

Робочі мови конференції: російська, українська, англійська.

 

Організаційний внесок за участь в конференції: для членів Товариства психологів України – 150 грн.; для студентів – 100 грн., для інших учасників – 180 грн. У його вартість входить підготовка, видання тез доповідей та програми конференції, сертифікат учасника конференції, участь в майстер-класах провідних фахівців України та зарубіжжя за тематикою конференції, кава-брейк.

Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:

Банк отримувача: Філія Відділення “Харківська міжрегіональна дирекція” ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”

МФО 300614

Код 14361575

Отримувач: Відділення “Харківська міжрегіональна дирекція” ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”

Рах. № 29099000025637

Призначення платежу : для зарахування на особовий рахунок Поденко Антон Володимирович

№ 26209890409900 від ПІБ (обов’язково вказувати).

 

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

 

Учасники конференції (за бажанням) можуть подати матеріали у вигляді тез доповідей, які будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Для участі в конференції необхідно до 07 вересня 2013 року надіслати на е-mail: elchaninova-tatyana@yandex.ua окремими файлами:

- заявку учасника конференції (Іванов В.В._заява),

- тези доповідей (Іванов В.В._тези),

- відскановану копію переказу організаційного внеску (Іванов В.В._оплата).

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

  1. Приймаються до друку оригінальні матеріли науково-практичного характеру з тематичних напрямків конференції.
  2. Текст подається однією з робочих мов конференції – українською, російською або англійською. Загальний обсяг тез – до двох повних сторінок формату А4 та не повинен перевищувати 8000 знаків.

3. Тези подаються у форматі Microsoft Word 6,0/2003 (*.doc або *.rtf). Ім'я файлу (латинськими буквами) повинне відповідати прізвищу першого автора.

4. Текст тез має бути набраним через 1 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 12, абзацний відступ – 1 см.; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см.

5. На першій сторінці у правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора (напівжирний), нижче – назва навчального закладу, місто (курсив). Назву тез друкувати по центру великими літерами (шрифт напівжирний).

6. Оргкомітет залишає за собою право не друкувати й не повертати тези, що оформлені з порушенням цих вимог, не відповідають тематичним напрямкам роботи конференції, або подані пізніше встановленого терміну.

За матеріалами конференції планується підготовка і видання збірника наукових праць «Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія Психологія», який внесено до переліку наукових фахових видань України.

Вимоги до оформлення статей

1. Приймаються до друку оригінальні і оглядові статті з тематичних напрямків конференції. Автор статті несе повну відповідальність за зміст матеріалу, що викладається, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

2. Об'єм статті – 10–15 сторінок тексту.

3. Стаття подається у паперовому і електронному варіантах у вигляді текстового файлу. Статті в рукописному варіанті не приймаються і авторам не повертаються.

4. Роздрукована стаття підписується усіма авторами.

5. Статті подаються у форматі Microsoft Word 6,0/2003 (*.doc або *.rtf). Ім'я файлу (латинськими буквами) повинне відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті повинен міститися в одному файлі.

6. Текст статті має бути набраним через 1,5 інтервалів, шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: верхнє, нижнє, ліве – 2.5 см, праве 1,5 см (30 рядків по 60–64 символи). Малюнки підготовлені у форматі *.tif або Согеl Draw 4.0/ 7.0. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Word. Формули підготовлені в редакторові формул МS Еquitation 2.0/3.0.

7. Оригінальні статті пишуться за схемою:

УДК;

автори (ім'я, по батькові, прізвище);

університет (інститут, академія);

назва статті, анотація (до 70 слів) і ключові слова (7–12 слів) українською, російською і англійською мовами;

постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячена дана стаття;

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;

список літератури (мовою оригіналу), оформлений відповідно до вимог ВАК (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

8. Мова публікації – українська, російська, англійська.

9. Рецензія на статтю (для учасників без наукового ступеня).

10. Учасники, які подають статтю англійською мовою, повинні надати роздрукований варіант, який має бути завірений в бюро перекладів або кафедрою іноземних мов ВНЗ IV рівня акредитації.

11. Додатково авторам необхідно подати такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, назва статті, домашня адреса і контактний телефон.

Вартість публікації однієї сторінки тексту в збірці наукових праць 25 грн.

Статті в електронному (на електронних носіях – CD-R або DVD-R) та паперовому варіантах (1 екземпляр, підписаний авторами), відомості про авторів, а також оплата за їх публікацію подаються під час роботи конференції.

Зразок оформлення статті

УДК:159.953 + 159.942

© Кузнєцов М. А., Кузьменко О. В., 2013 р.

М. А. Кузнєцов, О. В. Кузьменко

Національний педагогічний університет

імені Г. С. Сковороди, м. Харків

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ПАМЯТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Проаналізовано продуктивні функції……

Ключові слова: емоційна пам'ять, особистість…

 

М. А. Кузнецов, Е. В. Кузьменко

ЗАКОНОМЕРНОСТИФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проанализированы продуктивные функции…

Ключевые слова: эмоциональная память ……

 

M. A. Kuznetsov, E. V. Kuzmenko

LAWS OF FUNCTIONING OF EMOTIONAL MEMORY IN PROFESSIONAL WORK

Productive functions of ……

Key words: emotional memory, …

 

Текст статті.

Література.

 

 

Адреса конференції та оргкомітету:

61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра практичної психології.

Контактна адреса (е–mail): elchaninova-tatyana@yandex.ua;

kpp.khnpu@mail.ru

Контактні телефони:

Кафедра практичної психології: (057) 702-66-15

Єльчанінова Тетяна Миколаївна, моб.тел.: 099 374 92 23; 093 960 33 07 (заявки, тези, статті);

Поденко Антон Володимирович, моб.тел.: 066 144 66 35 (оргвнески).

Інформація про конференцію також буде розміщена на сайті наукової частини Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: http://nauka.hnpu.edu.ua

 

 

ЗАЯВКА

На участь в І Міжнародній науково-практичній конференції

"КОГНІТИВНІ ТА ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВІ ФАКТОРИ ПОВНОЦІННОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДИНИ: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД"

1819 жовтня 2013 р.

1. Прізвище, ім'я, по батькові: _____________________________________________________

2. Назва і адреса організації: _____________________________________________________

3. Посада: _____________________________________________________________________

4. Науковий ступінь, звання: ______________________________________________________

5. Тематичний напрям конференції: ________________________________________________

6. Тема доповіді :________________________________________________________________

7. Контактна адреса: ____________________________________________________________

8. Контактні телефони: _________________________; моб.___________________________

9. Е-mail - ____________________________________

10. Форма участі:     очна ;       заочна (публікація тез) .

 

Календарь событий

< Апреля 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

usp5О нас

УСП - всеукраинская общественная организация, основной целью которой является развитие современной психотерапии на Украине.

Харьковское отделение...

Рассылка УСП

phФотоальбом